Carpon : CAHYA MATAHARI


 Abdi sareng rerencangan kaleresan angkat sakola sareng, ditengah-tengah jalan aya hiji ibu-ibu anu ngerenkeun abdi sareng rerencangan.
“neng ari nu kapungkur metik kembang matahari ieu saha nya? ” ibu-ibu eta nyarios
Abdi sareng rerencangan kaget, mangsana eta kembang teh abdi sareng rerencangan anu metikna. Kacaritakeun  kapungkur mulang tisakola abdi sareng rerencangan ningal hiji tangkal anu ngundang kapanasaran. Mangsana eta tangkal teh cahyaan tapi samar-samar, teuing tangkal kembang, teuing tangkal bungbuahan, teuing dangdaunan wungkul, pokoknamah ngundang kapanasaran. Tos lami abdi sareng rerencangan merhatikeun eta tatangkalan, dina hiji poe eta tangkal teh kembangan, kembangna jiga kembang matahari koneng tapi esena keemasan.
Dina tangkal eta aya tilu kembang nu jadina, abdi sareng rerencangan diniatan bade melak eta tangkal. Mulangkeun tisakola abdi mampir heula ka eta imah anu boga tangkal.
“ Assalamualaikum ”
“ waaalaikumussalam “ waler hiji jalma
Abdi kaget yen jalma anu ngawaler salam abdi teh hiji lalaki
“ aya naon teh “ manehna nanya
“ punten a iyeu abdi sareng rerencangan bade nuhunkeun kembang matahari emas nu aya dipayunen bumi aa? “
“ oh muhun mangga teh “
“ leres a? “
“ muhun mangga mangga “
“ naha eta jalma teh mani entengeun pisan mere eta kembang padahalmah nu dituhunkeun teh kembang matahari emas ” ceuk hate abdi.
Tuluy abdi sareng erencangan metik eta kembang matahari teh tapi eta kembang hese pisan dipetikna kudu make ... anu seket sedengkeun hente aya nu nyandak ... tajam hiji oge.
“ eh ke heula urang nyandak iyeu, cik acakan make iyeu bae ” saur Empat
Manehna pek teh ngaluarkeun catut kuku anu leutik
“ nya bener bae pat, maenya urang metik kembang matahari kucatut kuku “ waler Anisa
“ acakan wae heula sugan bisa daripada ngutek bae dipurilit-purilit “
“ nya sok atuh acakan “
Eta catut gancang ku abdi direwak sabab awak tos teu kuat nahan panasna panonpoe, kurang leuwihna satengah jam ku metikna eta kembang matahari. Sangges ditempat ngiuhan urang ngabagi eta esena kembang jadi opat bagean, hiji jang abdi sorangan, nu tiluna jang Empat, Anisa sareng Ipah. Urang tos janjian rek melak eta kembang caritana mah jamgen kenang-kenangan sabab ayena urang tos kelas tilu sakedeng deui rek paturay tineung cek paribahasa namah.
“ muhun bi abdi sareng rerencangan anu metik eta kembang teh “ waler abdi ka ibu-ibu eta
“ punten pisan neng abdi rek nuhunkeun deui eta ese kembang soalna eta ese teh asalna menang tisumatra pan didieu mah jarang nugaduh eta kembang teh, aya keneh sanes? “
“ oh aya bu tapi eta kembang nu tadina sabuleud tos di bagi opat janten kumaha bu? ” Anisa ngawaler
“ entos wios neng nu penting mah esena masih aya”
“ muhun bu insyallah ke enjing bade dicandak “
“ diantos nya neng saenggalna “
Dina waktu istirahat abdi sareng rerencangan ngariungkeun kajadian anu tadi isuk, abdi sareng rerencangan rek neangan deui ese kembang matahari emas tea, sabab eta ese teh laleungit sawareh. Mangsana abdi sareng rerencangan kompakan rek langsung moe eta kembang meh tereh jadi caritana mah tapi seueur kajadian anu kalakonan ku eta ese teh, aya anu dipacok ku hayam, aya kusabab kahiberkeun angin, aya kusabab katebuk budak. Tina riungan eta aya sababaraha tempat anu dikira-kira ngajual kembang matahari, diantarana tukang pepelakan hiasan nu aya diranji kulon, nah uih tisakola abdi sareng rerencangan bade ngecek ka eta tempat tapi pas ditingali nu gaduh eta pepelakan teh teu aya tapi toko namah masih buka. Terus abdi teh tataros deui ka rerencangan sejen, nah surna teh aya tatanggana anu gaduheun pelak kembang matahari, abdi langsung wae ka eta tempat nu aya dipasarean.
“ Assalamualaikum ”
“ waalaikumussalam ”
“ punten bi saurna teh bibi gaduh pelak kembang matahari, leres? ”
“ oh muhun leres neng kumaha kitu? “
“ bi abdi sareng rerencangan bade nuhunkeun esena tiasa? ”
“ nya mangga neng mangga, hayu kadieu yeuh ese kembangna aya didieu! ”
“ panginten sabaraha bi pangaosna? ”
“ hente neng teu kedah da iyeu mah bibi oge gaduh deui tuh seueur, mangga candak bae bilih kanggo yugas mah ”
“ ih hente bi sanes kangge tugas iyeu mah kangge ameng-amengan ”
“ nya mangga teu nanaon ”
“ hatur nuhun bi Assalamualaikum! ”
“ Waalaikumussalam ”
Ka isukana keur waktu istirahat abdi ngumpilkeun eta ese kembang matahari, nah kuabdi dipasihkeun ka ibu-ibu tadi.
Kaleresan ese kembang masih aya sesa ku abdi dibagi deui opat bade kompakan dipelak payuneun bumi masing-masing jang kenang-kenangan. Awalna eta kembang teh jang kenang-kenangan perpisahan wungkul tapi eta kembang teh sakaligus kenang-kenangan tina kajadian anu kamari kaleresan tempat kajadiana didukuh kopi, upami tijalan raya gang alit anu diawitan ku tukang baso kasohor nyaeta mas topan.
Sangges sababaraha minggu eta ese teh jadi kacambah pek eta pepelakan teh teu kanyahoan dipacok hayam, sugan teh pepelakan abdi wungkul anu kapacok hayam teh singhoreng sadayana ngalakonan pepelakana kapacok hayam. Meren kusabab kurang tenget ngrawatna, jadi abdi melak deui eta kembang teh sampe ka gede tapi kusabab abdi angkat ka pondok eta kembang buruk teu ka ala, tapi untung esena masih aya keneh, Alhamdulillah… 

Pangarang : NURUL HIKMAH


0 Comments

Post a Comment

Assalamualaikum, selamat datang di web Santri Dafa